CHÍNH SÁCH HCMC MARATHON 2019

TRƯỚC KHI ĐỌC TRANG WEB NÀY, BẠN VUI LÒNG ĐỌC QUA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU LỆ BÊN DƯỚI.

 

Những khách ghé thăm trang web của chúng tôi có thể sử dụng trang web này miễn phí, và người sử dụng trang web này đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và các điều kiện nhất định một cách kĩ lưỡng, chúng tôi khuyến cáo bạn không nên sử dụng trang web:

 

1. Chấp nhận của Hiệp định:
Các điều khoản và điều kiện đặc trưng trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng của Hiệp định này (Thỏa thuận) liên quan đến trang web của chúng tôi (trang web) được chấp thuận bởi bạn. Hiệp định này thể hiện sự đồng ý và việc hoàn thành giữa bạn và chúng tôi, và thay thế tất cả sự đồng ý trước đó hoặc cùng thời, đại diện, bảo hành và hiểu biết liên quan đến các trang web, các mẫu sản phẩm miễn phí, nội dung, hoặc cung cấp miễn phí cho thành viên hoặc dịch vụ được liệt kê trên trang web , và đối tượng của Hiệp định này. Chúng tôi có thể sửa đổi Hiệp định bất kỳ thời gian nào và không giới hạn số lần thay đổi mà không cần thông báo đến bạn.
Hiệp định mới nhất sẽ được đăng trên website để bạn tham khảo kĩ lưỡng trước khi sử dụng trang web.

 

2. Bản quyền. 
Việc tổ chức, nội dung, thiết kế, đồ họa, và các tài liệu khác liên quan đến trang web này được bảo vệ theo bản quyền và các luật sở hữu khác, bao gồm nhưng không giới hạn luật sở hữu trí tuệ. Nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi, việc sao chép, tái sản xuất, sử dụng, sửa đổi hay xuất bản liên quan đến nội dung của trang web của bạn đều bị nghiêm cấm.

 

3. Xoá bỏ và sửa đổi.
Chúng tôi có toàn quyền chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung nào khác xuất hiện trên trang web, bao gồm cả Hiệp định này mà không cần thông báo trước cho bạn.

 

4. Xác nhận. 
Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và tiếp nhận về phía chúng tôi, nhân viên của chúng tôi, cổ đông, đối tác của chúng tôi, luật sư và các nhân viên khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý, mất mát, thiệt hại, bồi thường và phí phát sinh, kể cả phí luật sư, liên quan đến vi phạm Thoả thuận này hoặc vi phạm sử dụng trang web.

 

5. Những điều không được phép. 
NỘI DUNG, DỊCH VỤ, MẪU DÙNG THỬ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ÁP DỤNG MIỄN PHÍ CHO THÀNH VIÊN QUA TRANG WEB ĐƯỢC MẶC NHIÊN “LÀ SẴN CÓ”, “LÀ NHƯ VẬY” VÀ MỌI BẢO ĐẢM, CÁCH THỂ HIỆN HAY NGỤ Ý CŨNG ĐƯỢC ÁP DỤNG CÙNG NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN DỰA TRÊN LUẬT “KHÔNG CHO PHÉP” CỦA BẤT KỲ ĐẢM BẢO VỀ QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ LIÊN QUAN VỚI TRANG WEB NÀY VÀ BẤT CỨ TRANG WEB LIÊN KẾT NÀO KHÁC. THÔNG TIN DỊCH VỤ CÓ THỂ CHỨA LỖI, CÁC VẤN ĐỀ KHÁC HOẶC GIỚI HẠN. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC SỬ DỤNG BẤT CỨ THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ NÀO CỦA BẠN. CỤ THỂ HƠN, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN HẠI KHÔNG TRỰC TIẾP, NGẪU NHIÊN HAY KẾT QUẢ CỦA THIỆT HẠI(BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI VỀ KINH DOANH, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT TIỀN, TRANH CHẤP, HAY NHỮNG GÌ), DÙ LÀ DỰA VÀO VI PHẠM HỢP ĐỒNG , VI PHẠM BẢO HÀNH, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM HOẶC MẶT KHÁC, NGAY CẢ NẾU KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI NHƯ VẬY.

 

6. Giới hạn.
Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gây ra bởi virus chứa trong các tập tin điện tử hoặc tài liệu… Chúng tôi từ chối chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, dù có đặc biệt hoặc tất yếu dưới bất kỳ hình thức nào có thể dẫn đến việc sử dụng hoặc không sử dụng trang web.

 

7. Website của tổ chức thứ ba.
Tất cả các quy tắc, điều khoản và điều kiện, chính sách khác (bao gồm cả các chính sách bảo mật) và quy trình hoạt động của bên thứ ba có liên quan đến trang web liên kết cũng sẽ được áp dụng lên bạn. Đối với các nội dung, độ chính xác hoặc ý kiến bày tỏ trong trang web này, chúng tôi không chịu trách nhiệm, và chúng tôi cũng không điều tra, theo dõi hoặc kiểm tra tính chính xác hay đầy đủ của các trang web đó. Bất kỳ trang web liên kết nào tồn tại trên trang web của chúng tôi không bao hàm sự chứng thực hoặc chấp thuận từ trang web của chúng tôi. Các trang web của bên thứ ba liên quan là những thực thể độc lập và không bên nào có quyền đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc cam kết thay mặt nào cả. Mọi động thái riêng bạn, nếu bạn quyết định rời khỏi trang web của chúng tôi và truy cập vào các trang web liên kết của bên thứ ba.

 

8. Các sản phẩm của tổ chức thứ ba và các dịch vụ. 
Từ trang web quảng cáo của bên thứ ba được liên kết, bạn có thể mua hoặc có được các dịch vụ nhất định, hàng mẫu, hoặc các dịch vụ thử nghiệm miễn phí. Điều này được hiểu đầy đủ rằng chúng tôi không cung cấp miễn phí dịch vụ, sản phẩm, hoặc dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba. Trách nhiệm duy nhất nằm với các trang web của bên thứ ba liên quan cho tất cả các khía cạnh của quá trình đặt hàng, thanh toán hoàn thành, và dịch vụ khách hàng. Đối với bất kỳ gia các giao dịch giữa bạn và bên thứ ba liên kết trang web chúng tôi sẽ hoàn toàn độc lập với trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng các trang web của bên thứ ba liên quan chỉ lien quan đến bạn và miễn hoàn toàn trách nhiệm lên chúng tôi. Trong mọi trường hợp liên qu phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại phát sinh từ các giao dịch giữa bạn và bên thứ ba.

 

9. Sự nộp hồ sơ.
Tất cả những ý tưởng, ghi chú, đề nghị, các khái niệm và các thông tin khác bạn gửi cho chúng tôi (gọi chung là “Bài nộp”) sẽ được xem là tài sản duy nhất của chúng tôi và chúng tôi có nghĩa vụ bảo mật thông tin trong khả năng của chúng tôi. Nếu không có những điều kiện trên, chúng tôi mặc định có quyền sở hữu tất cả các quyền tồn tại và sau này được biết đến với mọi loại hình và tính chất liên quan đến những thông tin đó và có quyền sử dụng không hạn chế.

 

10 Thông tin chung.
Bạn đồng ý rằng tất cả các hành động hoặc thủ tục tố tụng phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp trong thỏa thuận này, hoặc việc sử dụng của các trang web hoặc bất kỳ sản phẩm mẫu, chào hàng hoặc các dịch vụ tiện ích miễn phí có được, sẽ được khởi tố tại tòa án Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trang web này được điều khiển bởi công ty Pulse Active. Các điều khoản và điều kiện trong Hiệp định này và các trang khác của website được phép tồn tại mà không ảnh hưởng đến bất kỳ yếu tố mâu thuẫn pháp luật nào khác.